[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by MAXSITE 1.10
[หน่วยงานด้านสาธารณสุข]
+
- กระทรวงสาธารณสุข
- สนง.ประกันสุขภาพฯ
- กรมควบคุมโรค
- สสส.
- สมาคมหมออนามัย
- สภาการพยาบาล
- กรมการแพทย์
- กรมสุขภาพจิต
- องค์การเภสัชกรรม
- กรมอนามัย
- กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
 
 
[หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง]
+
- ศูนย์กลางการจัดการความรู้
- กรมสรรพากร
- สำนักงาน กพ.
 
 
[มุมแห่งการเรียนรู้]
+
- ความรู้คอมฯby Bcoms.net
- Tip การใช้งาน Computer
- ศูนย์ความรู้คอมพิวเตอร์
- เกี่ยวกับ ไวรัส
- ข่าวไอที และ ทิป by ARiP
 
 


  

ประวัติความเป็นมาของโรงพยาบาล 

            โรงพยาบาลลอง เป็นโรงพยาบาลชุมชนขนาด 60 เตียง ตั้งอยู่เลขที่ 156 หมู่ 6 ตำบลห้วยอ้อ อำเภอลอง จังหวัดแพร่ มีเนื้อที่ทั้งหมด 18 ไร่ โดยมีประวัติความเป็นมาดังนี้                

                                           .. 2484            มีฐานะเป็นสุขศาลา                          

                                           .. 2499            พัฒนาเป็นสถานีอนามัยชั้น 1                          

                                           .. 2516            ปรับฐานะเป็นศูนย์การแพทย์และการอนามัย                          

                                           .. 2518            ยกฐานะเป็นโรงพยาบาลขนาด 10 เตียง                          

                                           .. 2522            ยกฐานะเป็นโรงพยาบาลขนาด 30 เตียง

                           .. 2540            ยกฐานะเป็นโรงพยาบาลขนาด 60 เตียง

 

   บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบ ของโรงพยาบาลลอง ประกอบด้วย การให้บริการด้านการส่งเสริม ป้องกัน รักษาพยาบาล และ ฟื้นฟูสุขภาพ ของประชาชนในพื้นที่อำเภอลอง และเขตใกล้เคียง ทั้งนี้ โรงพยาบาลลองได้มีพัฒนาการอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ได้คุณภาพตามมาตรฐาน และเป็นที่ยอมรับของสังคมชุมชนทั้งในและนอกเขตรับผิดชอบ โดยสืบเนื่องมาจากความมุ่งมั่นในการพัฒนาของผู้บริหาร ความต้องการของสังคมและชุมชน  การปรับเปลี่ยนของกระแสโลกาภิวัฒน์ และการตอบสนองต่อนโยบายของกระทรวงสาธารณสุข  โดยยึดที่ผู้รับบริการเป็นศูนย์กลางของกิจกรรมพัฒนาคุณภาพทั้งหมด

                  การนำองค์กรสู่การพัฒนาเพื่อเปลี่ยนแปลงให้เกิดสิ่งที่ดีขึ้นนั้น  จำเป็นอย่างยิ่งที่องค์กรจะต้องมีธรรมนูญที่กำหนดอย่างชัดเจนเกี่ยวกับ  พันธกิจ  วิสัยทัศน์  ปรัชญา  เป้าหมาย  นโยบาย  แนวคิด และวัฒนธรรมที่ส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาองค์กร  จริยธรรมขององค์กร  โครงสร้างองค์กรพร้อมข้อกำหนดบทบาทหน้าที่ของสมาชิก  ซึ่งทุกคนในองค์กรต้องเรียนรู้ให้เข้าใจและยึดถือปฏิบัติอย่างเป็นเอกภาพ  เพื่อบรรลุเป้าหมายขององค์กรร่วมกัน ดังนั้นการจัดทำธรรมนูญองค์กรจึงได้เริ่มขึ้น  โดยมีหลักการดังนี้

                      1.       เน้นการมีส่วนร่วมในการจัดทำโดยใช้กระบวนการกลุ่มเพื่อระดมความคิดเห็นจากเจ้าหน้าที่ทุกคน

                      2.       ส่งเสริมให้องค์กรมีศักยภาพที่จะพัฒนาไปสู่เป้าหมาย โดยให้สอดคล้องกับพันธกิจ วิสัยทัศน์  และ นโยบายของโรงพยาบาล

                      3.       เป็นหลักประกันขององค์กรเพื่อให้มีการพัฒนาไปในทิศทางที่ถูกต้อง ดีงามและเหมาะสม

Home     About us     News     Calendar     Webboard     Knowledge    Admin
โรงพยาบาลลอง 156 หมู่ 6 ต.ห้วยอ้อ อ.ลอง จ.แพร่ 54150
Tel. 0-05458-1479 , 0-5458-1661 Fax. 0-5458-1479 ต่อ 1041 ivr sesli yanit
ผู้จัดทำ : ทีมเทคโนโลยีสารสนเทศ

Powered by maxsite
Webmaster : layoke2003@hotmail.com