[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by MAXSITE 1.10
[หน่วยงานด้านสาธารณสุข]
+
- กระทรวงสาธารณสุข
- สนง.ประกันสุขภาพฯ
- กรมควบคุมโรค
- สสส.
- สมาคมหมออนามัย
- สภาการพยาบาล
- กรมการแพทย์
- กรมสุขภาพจิต
- องค์การเภสัชกรรม
- กรมอนามัย
- กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
 
 
[หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง]
+
- ศูนย์กลางการจัดการความรู้
- กรมสรรพากร
- สำนักงาน กพ.
 
 
[มุมแห่งการเรียนรู้]
+
- ความรู้คอมฯby Bcoms.net
- Tip การใช้งาน Computer
- ศูนย์ความรู้คอมพิวเตอร์
- เกี่ยวกับ ไวรัส
- ข่าวไอที และ ทิป by ARiP
 
 


  

  

19 / มี.ค. / 2561 : คณะกรรมการเภสัชกรรมและบำบัด PTC
เอกสารรายการยาปีงบประมาณ 2561
เอกสารรายการยาปีงบประมาณ 2561
16 / มี.ค. / 2561 : ITA การปฏิบัติงาน
ข้อมูลรายการยาโรงพยาบาลลอง 2561
ข้อมูลรายการยาโรงพยาบาลลอง 2561
16 / มี.ค. / 2561 : ITA
ITA
ITA
16 / มี.ค. / 2561 : ITA การปฏิบัติงาน
กลุ่มการพยาบาล
กลุ่มการพยาบาล
15 / มี.ค. / 2561 : แผนงานและยุทธศาสตร์
วิสัยทัศน์ พันธกิจ ปี 2561
วิสัยทัศน์ พันธกิจ MOPH
4 / มี.ค. / 2561 : ความรู้วิชาการ HRD การประชุม-อบรม-สัมมนา ของบุคลากร
ดาวน์โหลดเอกสาร จาก HR
ดาวน์โหลดเอกสาร จาก HR
2 / ก.พ. / 2561 : สาระน่ารู้จากแพทย์แผนไทย
ชุมเห็ดเทศ
ชุมเห็ดเทศ
22 / ม.ค. / 2561 : สาระน่ารู้จากแพทย์แผนไทย
ขิงแก้หนาว
ขิงแก้หนาว
22 / ม.ค. / 2561 : สาระน่ารู้จากแพทย์แผนไทย
ผักพื้นบ้านเบำรุงสายตา
ผักพื้นบ้านช่วยบำรุงสายตา
22 / ม.ค. / 2561 : สาระน่ารู้จากแพทย์แผนไทย
ผักพื้นบ้านต้านเบาหวาน
ผักพื้นบ้านต้านเบาหวาน
29 / ธ.ค. / 2560 : คณะกรรมการเภสัชกรรมและบำบัด PTC
การเก็บยาอย่างไรให้คงคุณภาพ
แม้ว่ายาที่ผลิตจากโรงงานอุตสาหกรรมจะผ่านการตรวจวิเคราะห์คุณภาพ แต่หากการจัดเก็บยาในคลังเวชภัณฑ์ ห้องจ่ายยา สถานีอนามัย รถที่ใช้ขนส่ง หรือแม้แต่ที่อยู่อาศัยของผู้ป่วย อยู่ในสภาวะที่ไม่เหมาะสม ย่อมส่งผลกระทบถึงคุณภาพของยาหรือทำให้เกิดการเสื่อมสลาย (degradat
23 / พ.ย. / 2560 : งานการเงินและการบัญชี
แนวทางการเบิกเงิน
แนวทางการเบิกเงิน
28 / ก.ย. / 2560 : แผนงานและยุทธศาสตร์
เอกสารยุทธศาสตร์ประกอบการจัดทำโครงการ
เอกสารยุทธศาสตร์ประกอบการจัดทำโครงการ
27 / มิ.ย. / 2560 : คณะกรรมการเภสัชกรรมและบำบัด PTC
สัปดาห์เภสัชกรรม 2560
ใช้ยาและสมุนไพรอย่างไรให้ปลอดภัย
6 / มิ.ย. / 2560 : แผนงานและยุทธศาสตร์
(ร่าง)แผนการใช้เงินบำรุง โรงพยาบาลลอง ปีงบประมาณ 2561
(ร่าง)แผนการใช้เงินบำรุง โรงพยาบาลลอง ปีงบประมาณ 2561
29 / พ.ค. / 2560 : ทีมบริหารความเสี่ยง ( RM )
แบบสรุปรายงานความเสี่ยงประจำเดือน
แบบสรุปรายงานความเสี่ยงประจำเดือน
18 / เม.ย. / 2560 : คณะกรรมการเภสัชกรรมและบำบัด PTC
บัญชีรายการวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ ปรับรอบ 6 เดือน ปีงบประมาณ 2560
บัญชีรายการวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ ปรับรอบ 6 เดือน ปีงบประมาณ 2560
18 / เม.ย. / 2560 : คณะกรรมการเภสัชกรรมและบำบัด PTC
บัญชีรายการวัสดุทันตกรรมปรับรอบ 6 เดือน ปีงบประมาณ 2560
บัญชีรายการวัสดุทันตกรรมปรับรอบ 6 เดือน ปีงบประมาณ 2560
18 / เม.ย. / 2560 : คณะกรรมการเภสัชกรรมและบำบัด PTC
บัญชีรายการวัสดุทางเภสัชกรรม ปรับรอบ 6 เดือน ปีงบประมาณ 2560
บัญชีรายการวัสดุทางเภสัชกรรม ปรับรอบ 6 เดือน ปีงบประมาณ 2560
10 / เม.ย. / 2560 : คณะกรรมการเภสัชกรรมและบำบัด PTC
บัญชีรายการวัสดุการแพทย์ โรงพยาบาลลอง ปรับรอบ 6 เดือน ปีงบประมาณ 2560
บัญชีรายการวัสดุการแพทย์ โรงพยาบาลลอง ปรับรอบ 6 เดือน ปีงบประมาณ 2560

กำลังแสดงหน้าที่ <- 7/30 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>


Home     About us     News     Calendar     Webboard     Knowledge    Admin
โรงพยาบาลลอง 156 หมู่ 6 ต.ห้วยอ้อ อ.ลอง จ.แพร่ 54150
Tel. 0-05458-1479 , 0-5458-1661 Fax. 0-5458-1479 ต่อ 1041 ivr sesli yanit
ผู้จัดทำ : ทีมเทคโนโลยีสารสนเทศ

Powered by maxsite
Webmaster : layoke2003@hotmail.com