[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by MAXSITE 1.10
[หน่วยงานด้านสาธารณสุข]
+
- กระทรวงสาธารณสุข
- สนง.ประกันสุขภาพฯ
- กรมควบคุมโรค
- สสส.
- สมาคมหมออนามัย
- สภาการพยาบาล
- กรมการแพทย์
- กรมสุขภาพจิต
- องค์การเภสัชกรรม
- กรมอนามัย
- กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
 
 
[หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง]
+
- ศูนย์กลางการจัดการความรู้
- กรมสรรพากร
- สำนักงาน กพ.
 
 
[มุมแห่งการเรียนรู้]
+
- ความรู้คอมฯby Bcoms.net
- Tip การใช้งาน Computer
- ศูนย์ความรู้คอมพิวเตอร์
- เกี่ยวกับ ไวรัส
- ข่าวไอที และ ทิป by ARiP
 
 


  

ความรู้วิชาการ HRD การประชุม-อบรม-สัมมนา ของบุคลากร
นวัตกรรม : กล่องคลายเครียด

จันทร์ ที่ 24 เดือน กันยายน พ.ศ.2555


 

ชื่อผลงาน/โครงการพัฒนา : กล่องคลายเครียด

 

คำสำคัญ: กล่อง เครียด คลายเครียด

 

ชื่อหน่วยงาน :  งานบริการและบริบาลเภสัชกรรมผู้ป่วยนอก กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภคโรงพยาบาลลอง

 

สมาชิกทีม : นายวีระพงษ์  เหล่ากาวี  ผู้นำเสนอ

              ภญ.สมพญา  ชัยภัทรกิจ 

                       ภญ.เนตรนภา  รัตนพงษ์จินดา

 

การติดต่อกับทีมงาน: นายวีระพงษ์  เหล่ากาวี เภสัชกรรมผู้ป่วยนอก 0895557746

                         Email : hip-hop-dancer@windowslive.com

 

เป้าหมาย:

          เพื่อเพิ่มความสะดวกแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในการค้นหายาจิตเวช

 และลดระยะเวลาในการจัดเตรียมยาให้แก่ผู้มารับบริการ

 

ปัญหาและสาเหตุโดยย่อ:

งานบริการและบริบาลเภสัชกรรมผู้ป่วยนอกมีการแบ่งพื้นที่ใช้สอยในห้องออกเป็น 2 ส่วน

ส่วนหน้าเป็นจุดบริการจ่ายยาแก่ผู้ป่วย ส่วนด้านหลังเป็นพื้นที่ในการจัดเก็บยา และพื้นที่ในการจัดเตรียมยา สืบเนื่องจากการมีพื้นที่อันจำกัดสำหรับจัดเก็บยาจึงมีการบริหารจัดการโดยจัดซื้อลิ้นชัก เพื่อเพิ่มพื้นที่ในการจัดเก็บยาเพื่อให้มีความพร้อมใช้และเพียงพอต่อการให้บริการแก่ผู้ป่วย  และอีกหนึ่งงานบริการที่สำคัญนอกจากงานบริการผู้ป่วยโดยทั่วไปห้องยานอกยังให้บริการแก่ผู้ป่วยจิตเวชที่รับยาของโรงพยาบาลลองและผู้ป่วยจิตเวชที่รับยาต่อเนื่องโรงพยาบาลแพร่ เพื่อเป็นการสนับสนุนให้ผู้ป่วยจิตเวชได้รับยาอย่างต่อเนื่องมีผลทางการรักษาที่ดี โรงพยาบาลลองจึงได้ประสานงานกับโรงพยาบาลแพร่ในการจัดยาผู้ป่วยจิตเวชที่ได้รับยาต่อเนื่องจากโรงพยาบาลแพร่เพื่อที่จะให้ผู้ป่วยมารับยาที่โรงพยาบาลลองแทน ซึ่งโดยปกติแล้วผู้ป่วยจะต้องไปรับยาที่โรงพยาบาลแพร่เอง โดยที่ยาจิตเวชจะถูกส่งมาจากโรงพยาบาลแพร่เป็นประจำ 2 เดือนครั้ง จึงทำให้ต้องเก็บรักษายาไว้ในจำนวนมาก

ในพื้นที่เก็บยาที่มีไม่เพียงพอห้องยาจึงได้เก็บยาทั้งหมดไว้ในกล่องกระดาษรวมกันทั้งหมด

ทำให้ไม่สะดวกในการค้นหาและทำให้การบริการกับผู้ป่วยมีความล่าช้า

          เพื่อเพิ่มความสะดวกและความรวดเร็วในการให้บริการแก่ผู้รับบริการที่รวดเร็วแก่ผู้ป่วย จึงได้ประยุกต์ใช้กล่องลิ้นชักที่มีอยู่เดิมจัดพื้นที่ในการใช้สอยให้เป็นสัดส่วน และทำการดัดแปลงให้เหมาะสมกับงาน เพื่อให้เกิดความสะดวกในการปฏิบัติงานมากยิ่งขึ้น

 

กิจกรรมการพัฒนา:

     ปรับปรุงระบบการจัดเก็บยาจิตเวช ให้เป็นระบบมากขึ้นโดยการประยุกต์ใช้กล่องลิ้นชัก 4 ชั้น

สำหรับแยกเก็บยา โดยแยกเก็บยาจิตเวชที่เตรียมไว้ส่งมอบแก่ผู้ป่วยในเขตรับผิดชอบของ

โรงพยาบาลลองในเดือนปัจจุบันไว้ในชั้นที่ 1 และแยกเก็บยาที่จะส่งมอบให้ผู้ป่วยในเขตรับผิดชอบของโรงพยาบาลลองของเดือนถัดไปไว้ในชั้นที่ 2 ส่วนชั้นที่ 3 ไว้สำหรับเก็บยา

ที่เตรียมไว้สำหรับส่งมอบให้กับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพระดับตำบลแต่ละแห่ง

ส่วนของชั้นที่ 4 ได้มีการดัดแปลงโดยการนำฟิวเจอร์บอร์ดสีสันที่สดใสให้เข้ากับงาน

มาขั้นให้เป็นช่องๆสำหรับเก็บยาที่จะสำรองไว้จ่ายในยามฉุกเฉินแบบแยกยาแต่ละชนิดและ

ทำป้ายชื่อติดไว้ และในกรณีที่ยามีหลาย lot. จึงนำยาที่หมดอายุก่อนไว้ด้านบนสุด

เพื่อจะได้นำออกมาใช้ก่อน ทั้งหมดนี้ก็เพื่อให้ง่ายต่อการค้นหาและการหยิบใช้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นไปตามหลัก first expire first out

         

การวัดผลและผลการเปลี่ยนแปลง :

1.เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบงานจิตเวช และเจ้าหน้าที่ทุกคนในห้องยาสามารถค้นหายาจิตเวชได้

   ด้วยตนเอง

2.การค้นหายาจิตเวชมีความรวดเร็วไม่ยุ่งยาก

3.ยาจิตเวชถูกจัดเก็บถูกต้องตามหลักการจัดเก็บยา

 

 

 

 

 

 

 

โอกาสพัฒนา หรือข้อเสนอแนะในการพัฒนาต่อไป:

 

     ในส่วนของชั้นที่ 4 เนื่องจากได้มีการนำวัสดุเหลือใช้ในสำนักงานมาประยุกต์ใช้ พบว่าก็ยังเกิดรอยขาดบริเวณด้านล่างของแต่ละช่องซึ่งสามารถทำให้ยาบางชนิดปนกันได้ และในขนาดเดียวกันในช่องเดียวกันยาที่หมดอายุก่อนก็ตกไปรวมกับยาด้านล่างได้ซึ่งทำให้ยุ่งยากในการหยิบใช้ดังนั้นในอนาคตอาจมีความจำเป็นที่จะต้องเพิ่มชั้นในการจัดเก็บ เพื่อให้จะให้ช่องเก็บยาแต่ละตัวมีความกว้างพอที่จะสามารถแบ่งช่องในการแบ่งยาที่หมดอายุก่อนหลังอีกทีหนึ่ง

 

 

ปัจจัยแห่งความสำเร็จ :

         1. ความคิดสร้างสรรค์

         2. ความคิดในการพัฒนางาน

 เข้าชม : 5502


ความรู้วิชาการ HRD การประชุม-อบรม-สัมมนา ของบุคลากร 5 อันดับล่าสุด

      คู่มือการใช้ภาษาไทย-อังกฤษ-พม่า-เขมร สำหรับบุคลากรสาธารณสุข 21 / มี.ค. / 2562
      นโยบายบริหารและพัฒนาบุคลากรโรงพยาบาลลอง 1 / มี.ค. / 2562
      นโยบาย HR ประกาศโรงพยาบาลลอง 20 / มี.ค. / 2561
      ดาวน์โหลดเอกสาร จาก HR 4 / มี.ค. / 2561
      เรื่องเล่า : การดูแลผู้ป่วยรถเข็นนั่ง รถเข็นนอนงานผู้ป่วยนอก 24 / ก.ย. / 2555


Home     About us     News     Calendar     Webboard     Knowledge    Admin
โรงพยาบาลลอง 156 หมู่ 6 ต.ห้วยอ้อ อ.ลอง จ.แพร่ 54150
Tel. 0-05458-1479 , 0-5458-1661 Fax. 0-5458-1479 ต่อ 1041 ivr sesli yanit
ผู้จัดทำ : ทีมเทคโนโลยีสารสนเทศ

Powered by maxsite
Webmaster : layoke2003@hotmail.com