[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by MAXSITE 1.10
[หน่วยงานด้านสาธารณสุข]
+
- กระทรวงสาธารณสุข
- สนง.ประกันสุขภาพฯ
- กรมควบคุมโรค
- สสส.
- สมาคมหมออนามัย
- สภาการพยาบาล
- กรมการแพทย์
- กรมสุขภาพจิต
- องค์การเภสัชกรรม
- กรมอนามัย
- กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
 
 
[หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง]
+
- ศูนย์กลางการจัดการความรู้
- กรมสรรพากร
- สำนักงาน กพ.
 
 
[มุมแห่งการเรียนรู้]
+
- ความรู้คอมฯby Bcoms.net
- Tip การใช้งาน Computer
- ศูนย์ความรู้คอมพิวเตอร์
- เกี่ยวกับ ไวรัส
- ข่าวไอที และ ทิป by ARiP
 
 


  

งานศูนย์ข้อมูล
นวัตกรรม : ป้ายสติ๊กเกอร์ IV

จันทร์ ที่ 24 เดือน กันยายน พ.ศ.2555


 

 

ผลงานนวัตกรรม

 

ชื่อผลงาน  ป้ายสติ๊กเกอร์ IV

ชื่อหน่วยงาน   ตึกผู้ป่วยใน โรงพยาบาลลอง จังหวัดแพร่

สมาชิกทีม

1.       นางสาวเย็นจิตร         น้ำหล่าย ผู้นำเสนอ

2.       นางสาวสมฤดี           แสนเตชะ

3.       นางสาวสุวีณา           สมตุ้ย

4.       นางสาวชุดารัตน์        เชื้อผามอก

5.       นางสาวพรรณทิพย์     กาศสนุก

6.       นางฐิติพร                อภิวงศ์

7.       นายเกียรตินันท์         เครือสามสุม

8.       นางวิลาสินี               จันทร์หอม

9.       นางสาวพรพรรณ        เป็งแก้ว

10.   นางสาวฐาปนี           มูลอินตา

11.   นางสาวกมลชนก       ท้วมแก้ว

12.   นางสาวนิตยา           มาโนช

13.   นางสาวบุษบา           อ้ายซอง

14.   นางสาวพรรณิภา       บุญซ้อน

15.   นางสาวทองพันธ์       เพ็ชรหาญ

16.   นางสาวสุวิภา           เขียวคง 

17.   นางสาวอรวิภา         สาระธรรม

18.   นางกันยา               ชุมภูหมุด

19.   นางนวละลออ          มะโนมูล

 

การติดต่อกับทีมงาน   นางสาวสมฤดี       แสนเตชะ  ตึกผู้ป่วยใน

 

เป้าหมาย

1.       เพื่อให้ผู้ป่วยได้รับสารน้ำที่ถูกต้อง

2.       เพื่อสะดวกในการใช้งาน

3.       เพื่อให้เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานและผู้รับบริการเกิดความพึงพอใจ

 

 

 

 

 

 

หลักการและเหตุผล  

 

          เนื่องด้วยตึกผู้ป่วยในโรงพยาบาลลองมีการใช้สารน้ำทางหลอดเลือดดำในการให้การรักษาแก่ผู้ป่วย  ซึ่งจากเดิมเคยใช้โดยวิธีการเขียนชื่อ-สกุล ชนิดของสารน้ำ วิธีการให้นั้นๆ  ในแผ่นกระดาษและนำไปติดไว้บริเวณขวดสารน้ำ พบว่าทำให้เกิดปัญหามีการ เขียนชื่อ-นามสกุล ชนิดของสารน้ำได้ไม่ชัดเจนและยังพบว่าไม่เกิดการคงทน ชำรุดได้ง่าย ทางตึกผู้ป่วยในร่วมกับห้องยาในจึงมีการคิดค้นโดยนำสติ๊กเกอร์ ซึ่งประกอบไปด้วย ชื่อ นามสกุล ชนิดสารน้ำ ปริมาณการให้สารน้ำ วัน เวลาที่ได้รับขึ้นมาเพื่อให้เกิดความสะดวกและรวดเร็ว คงทนและง่ายต่อการใช้งาน

 

กิจกรรมการพัฒนา

          1.ประชุมทีมงานในหน่วยงาน

          2.วิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหา

          3.วางแผนออกแบบผลิตอุปกรณ์

          4.นำอุปกรณ์ไปทดลอง

          5.ประเมินผลการนำไปใช้

 

การวัดผลและผลการเปลี่ยนแปลง

           มีการนำป้ายสติ๊กเกอร์ IV มาใช้กับผู้ป่วยตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2555 - สิงหาคม 2555  พบว่า ป้ายสติ๊กเกอร์ IV มีความคงทน ไม่ชำรุด และเจ้าหน้าที่มีความพึงพอใจและสะดวกในการใช้งาน

 

โอกาสพัฒนา  หรือข้อเสนอแนะในการพัฒนาต่อไป

            ข้อเสนอแนะ : คณะผู้จัดทำมีแผนพัฒนาร่วมกับห้องยาใน ในการออกรูปแบบป้ายสติ๊กเกอร์ IV ให้มีความสมบูรณ์ และสามารถนำไปใช้กับหน่วยงานอื่นได้

 

ปัจจัยแห่งความสำเร็จ

            1.ความคิดสร้างสรรค์เพื่อการพัฒนาของทีม

            2.ความสามัคคีในทีมในการทำงาน

            3.การให้ความร่วมมือของเจ้าหน้าที่ตึกผู้ป่วยในร่วมกับห้องยาในเพื่อการพัฒนา

 

 

 

 เข้าชม : 2145


งานศูนย์ข้อมูล 5 อันดับล่าสุด

      โรคคอตีบ !!!! 23 / ก.พ. / 2558
      แบบประเมินสำหรับโรงเรียนในพื้นที่อำเภอลอง ตามโครงการเด็กเมืองลอง เก่ง ดี มีสุข 5 / ก.พ. / 2556
      นวัตกรรม : ป้ายสติ๊กเกอร์ IV 24 / ก.ย. / 2555


Home     About us     News     Calendar     Webboard     Knowledge    Admin
โรงพยาบาลลอง 156 หมู่ 6 ต.ห้วยอ้อ อ.ลอง จ.แพร่ 54150
Tel. 0-05458-1479 , 0-5458-1661 Fax. 0-5458-1479 ต่อ 1041 ivr sesli yanit
ผู้จัดทำ : ทีมเทคโนโลยีสารสนเทศ

Powered by maxsite
Webmaster : layoke2003@hotmail.com