[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by MAXSITE 1.10
[หน่วยงานด้านสาธารณสุข]
+
- กระทรวงสาธารณสุข
- สนง.ประกันสุขภาพฯ
- กรมควบคุมโรค
- สสส.
- สมาคมหมออนามัย
- สภาการพยาบาล
- กรมการแพทย์
- กรมสุขภาพจิต
- องค์การเภสัชกรรม
- กรมอนามัย
- กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
 
 
[หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง]
+
- ศูนย์กลางการจัดการความรู้
- กรมสรรพากร
- สำนักงาน กพ.
 
 
[มุมแห่งการเรียนรู้]
+
- ความรู้คอมฯby Bcoms.net
- Tip การใช้งาน Computer
- ศูนย์ความรู้คอมพิวเตอร์
- เกี่ยวกับ ไวรัส
- ข่าวไอที และ ทิป by ARiP
 
 


  

ความรู้วิชาการ HRD การประชุม-อบรม-สัมมนา ของบุคลากร
นวัตกรรม : ห่วงกระดาษสีแดง-สีเขียว หยิบก่อนหยิบหลัง

จันทร์ ที่ 24 เดือน กันยายน พ.ศ.2555


 

1. ชื่อผลงาน/โครงการพัฒนา: นวัตกรรม ห่วงกระดาษสีแดง-สีเขียว หยิบก่อนหยิบหลัง

 

2. คำสำคัญ: คลังยาย่อย, First expired First out

 

3. ชื่อหน่วยงาน: งานบริการและบริบาลเภสัชกรรมผู้ป่วยใน

 

4. สมาชิกทีม:   1) นางนิรมล สอนแก้ว              ผู้นำเสนอ

                   2) นางสาวรจิตา พรินทรากุล

                   3) นางสาวนงคราญ วรรณสิทธิ์

                   4) นางปรานอม วงค์กาไชย

 

5. การติดต่อกับทีมงาน: นางนิรมล สอนแก้ว งานบริการและบริบาลเภสัชกรรมผู้ป่วยใน โทร 089-6338650

 

6. เป้าหมาย:

          เพื่อช่วยอำนวยความสะดวกให้การหยิบยาน้ำบนชั้นใช้งาน ให้เป็นไปตามลำดับการหมดอายุก่อน-หลัง และไม่พบอุบัติการณ์ยาน้ำหมดอายุบนชั้นใช้งาน ในช่วงเวลา 6 เดือน (มกราคม มิถุนายน 2555) ที่ดำเนินการ

 

7. ปัญหาและสาเหตุโดยย่อ:

          เนื่องด้วยการจัดเก็บยาน้ำบนชั้นใช้งาน ของงานบริการและบริบาลเภสัชกรรมผู้ป่วยใน มีการจัดเรียงยาเป็น 2 แถว และยาน้ำบางรายการมีอัตราการใช้ยาน้อย ทำให้บนชั้นใช้งานมียาหลาย lot การผลิต ทำให้เกิดความสับสนเวลาหยิบใช้ และมีความเสี่ยงต่อการหยิบที่ไม่เป็นไปตามลำดับการหมดอายุก่อนหลัง เดิมได้ดำเนินการลดความเสี่ยงโดยการใช้กระดาษแข็งกั้นระหว่าง lot การผลิต แต่พบปัญหาคือกระดาษแข็งที่กั้นอยู่บางครั้งหายไป งานบริการและบริบาลเภสัชกรรมผู้ป่วยใน จึงเล็งเห็นปัญหาและจัดทำนวัตกรรมเพื่อช่วยลดความเสี่ยงนี้

 

8. กิจกรรมการพัฒนา:

          1. สำรวจความคิดเห็นของบุคลาการในหน่วยงาน ต่อแนวคิดการระบุลำดับยาน้ำที่หมดอายุก่อนหลังบนชั้นใช้งาน กรณียาน้ำชนิดนั้นมีมากกว่า 1 lot

        ผลการสำรวจความคิดเห็นมีดังนี้

          - ใช้กระดาษแข็งคั่นระหว่างยาน้ำแต่ละ lot ที่หมดอายุต่างกัน (ทบทวนวิธีการปฏิบัติ)

          - ใช้กรวยกระดาษสีหุ้มหรือวางด้านบนขวดยาน้ำเพื่อระบุให้มีการหยิบใช้ก่อน

          - ใช้ห่วงสีแดง สีเขียว คล้องบนขวดที่มีวันหมดอายุต่างกัน เพื่อระบุให้มีการหยิบใช้ก่อนหลัง

          2. หาข้อตกลงร่วม และวางแนวทางปฏิบัติร่วมกัน

          หลังจากหาข้อตกลงร่วมกันแล้ว พบว่าสมาชิกเห็นชอบให้ใช้ห่วงสีแดง สีเขียว ระบุตัวเลข 1 และ เลข 2 คล้องด้านบนขวด สีแดงเลข 1 คือหมดอายุก่อน หยิบใช้ก่อน สีเขียวเลข 2 คือหมดอายุหลัง หยิบใช้ทีหลัง โดยหากมีการวางขวด 2 แถวให้คล้องขวดด้านหน้าทั้ง 2 ขวด

          วิธีการหยิบใช้ ให้หยิบขวดที่มีห่วงสีแดงก่อน เมื่อหยิบใช้แล้วให้คล้องห่วงไปยังขวดถัดไป

          3. ดำเนินการจัดหาอุปกรณ์ต่างๆ เพื่อจัดทำห่วงกระดาษสีแดง-สีเขียว

          4. สมาชิกร่วมจัดทำห่วงกระดาษสีแดง-สีเขียว

          5. ประชาสัมพันธ์การใช้ห่วงกระดาษสีแดง-สีเขียวในหน่วยงาน

          6. ประเมินผลการใช้งานเมื่อครบ 3 เดือน และ 6 เดือน

 

9. การวัดผลและผลการเปลี่ยนแปลง

          1) วัดผลการหยิบใช้งาน โดยสอบถามจากเจ้าหน้าที่ที่จัดยา พบว่ายาบนชั้นใช้งานหยิบใช้ง่าย ไม่สับสน ไม่พบอุบัติการณ์การหยิบยาที่หมดอายุก่อน (เป็นไปตามลำดับ first expired first out)

          2) วัดผลความเป็นระเบียบในการจัดเรียง โดยการสุ่มสำรวจโดยเภสัชกร เดือนละ 1 ครั้ง พบว่า ยาน้ำบนชั้นใช้งานวางเรียงเป็นระเบียบ มีห่วงกระดาษสีแดง-สีเขียวบนขวดยาน้ำที่มี lot มากกว่า 1 lot ทุกรายการ

          3) วัดผลอุบัติการณ์ยาหมดอายุ โดยการสำรวจโดยเจ้าพนักงานเภสัชกรรม เดือนละ 1 ครั้ง ไม่พบอุบัติการณ์ยาน้ำหมดอายุบนชั้นใช้งาน

 

10. โอกาสพัฒนา หรือข้อเสนอแนะในการพัฒนาต่อไป

          1) ควรมีการประเมินจำนวนยาน้ำที่ใช้ไปในแต่ละสัปดาห์ เพื่อหาจำนวนที่เหมาะสมของยาน้ำบนชั้นใช้งาน

          2) ควรมีการขยายผลไปยังยาฉีดบนชั้นใช้งาน เพื่อให้ลดความเสี่ยงในการหยิบยาไม่เป็นไปตามลำดับก่อนหลัง และลดความเสี่ยงของยาฉีดหมดอายุบนชั้นใช้งาน

 

11. ปัจจัยแห่งความสำเร็จ

          1) ความร่วมมือในการดำเนินกิจกรรมของสมาชิกทีม

          2) การได้รับสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์จากโรงพยาบาลลอง

                  

 เข้าชม : 4063


ความรู้วิชาการ HRD การประชุม-อบรม-สัมมนา ของบุคลากร 5 อันดับล่าสุด

      คู่มือการใช้ภาษาไทย-อังกฤษ-พม่า-เขมร สำหรับบุคลากรสาธารณสุข 21 / มี.ค. / 2562
      นโยบายบริหารและพัฒนาบุคลากรโรงพยาบาลลอง 1 / มี.ค. / 2562
      นโยบาย HR ประกาศโรงพยาบาลลอง 20 / มี.ค. / 2561
      ดาวน์โหลดเอกสาร จาก HR 4 / มี.ค. / 2561
      เรื่องเล่า : การดูแลผู้ป่วยรถเข็นนั่ง รถเข็นนอนงานผู้ป่วยนอก 24 / ก.ย. / 2555


Home     About us     News     Calendar     Webboard     Knowledge    Admin
โรงพยาบาลลอง 156 หมู่ 6 ต.ห้วยอ้อ อ.ลอง จ.แพร่ 54150
Tel. 0-05458-1479 , 0-5458-1661 Fax. 0-5458-1479 ต่อ 1041 ivr sesli yanit
ผู้จัดทำ : ทีมเทคโนโลยีสารสนเทศ

Powered by maxsite
Webmaster : layoke2003@hotmail.com