[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by MAXSITE 1.10
[หน่วยงานด้านสาธารณสุข]
+
- กระทรวงสาธารณสุข
- สนง.ประกันสุขภาพฯ
- กรมควบคุมโรค
- สสส.
- สมาคมหมออนามัย
- สภาการพยาบาล
- กรมการแพทย์
- กรมสุขภาพจิต
- องค์การเภสัชกรรม
- กรมอนามัย
- กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
 
 
[หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง]
+
- ศูนย์กลางการจัดการความรู้
- กรมสรรพากร
- สำนักงาน กพ.
 
 
[มุมแห่งการเรียนรู้]
+
- ความรู้คอมฯby Bcoms.net
- Tip การใช้งาน Computer
- ศูนย์ความรู้คอมพิวเตอร์
- เกี่ยวกับ ไวรัส
- ข่าวไอที และ ทิป by ARiP
 
 


  

ความรู้วิชาการ HRD การประชุม-อบรม-สัมมนา ของบุคลากร
เรื่องเล่า : ภัยใกล้ตัว ในเพศหญิงที่ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ คลินิกวันฟ้าใหม่

จันทร์ ที่ 24 เดือน กันยายน พ.ศ.2555


 

>>>คลิ๊กที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดทั้งหมด<<<

1.ชื่อผลงาน/โครงการพัฒนา : ภัยใกล้ตัว ในเพศหญิงที่ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์   คลินิกวันฟ้าใหม่

 

2.คำสำคัญ: มะเร็งปากมดลูก, หญิงที่ติดเชื้อเอชไอวี

 

3.ชื่อและที่อยู่ขององค์กร : คลินิกวันฟ้าใหม่  โรงพยาบาลลอง  อำเภอลอง  จังหวัดแพร่

สรุปผลงานโดยย่อ :

 

4.สมาชิกทีม  :  นางบัวบาน    อาชาศรัย   พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ และ

          ทีมเจ้าหน้าที่กลุ่มงานเวชศาสตร์ครอบครัวและบริการด้านปฐมภูมิ

 

5. การติดต่อกับทีมงาน : นางบัวบาน   อาชาศรัย  กลุ่มงานเวชศาสตร์ฯ โทร.054-581479 ต่อ 1059

         

6. เป้าหมาย

      1.เพื่อเพิ่มอัตราการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกในกลุ่มหญิงที่ติดเชื้อเอชไอวี ร้อยละ 70 ภายในปี 2555 

      2.หญิงที่ติดเชื้อเอชไอวีที่มีผลการตรวจมะเร็งปากมดลูกผิดปกติ ได้รับการส่งต่อรักษาที่เหมาะสมร้อยละ 100 ภายในปี 2555 

 

7.ปัญหาและสาเหตุโดยย่อ

จากการวัดผลคุณภาพการบริการด้วย โปรแกรม HIVQUAL – T  ที่ผ่านมา ของคลินิกวันฟ้าใหม่  โรงพยาบาลลอง ในปี 2554 ตัวชี้วัดที่คุณภาพต่ำกว่า 50 percentile ของประเทศ คือ ผู้หญิงได้รับการคัดกรองมะเร็งปากมดลูก ทำได้ร้อยละ  30.56    ทีมให้การดูแลและแกนนำผู้ติดเชื้อเอชไอวี ได้ช่วยกันวิเคราะห์และวางแผนปรับระบบให้มีการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกพร้อมกับวันที่ตรวจ Viral Load เพื่อป้องกันการขาดการตรวจคัดกรองและให้ผู้ติดเชื้อเอชไอวีได้รับการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกตามเป้าหมาย ซึ่งพบอัตราการตรวจคัดกรองมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น จากผู้ป่วยหญิงที่ติดเชื้อเอชไอวี ได้รับการตรวจคัดกรอง ร้อยละ 30.56 ในปี 2554  เพิ่มเป็นร้อยละ  85.0 ในปี 2555

 

8. กิจกรรมการพัฒนา:

1)      ประชุมทีมสหสาขาวิชาชีพที่ให้การดูแลรักษาผู้ติดเชื้อเอชไอวี/ผู้ป่วยเอดส์ เพื่อปรับรูปแบบการ

ให้บริการตรวจมะเร็งปากมดลูก

2)      จัดทำแนวทางในการคัดกรองมะเร็งปากมดลูกในหญิงติดเชื้อเอชไอวี โดยทีมที่ให้การดูแลใน

คลินิกเป็นผู้รับผิดชอบหลัก

3)  ให้ความรู้เรื่องมะเร็งปากมดลูกสำหรับผู้ที่ติดเชื้อเอชไอวี พร้อมทั้งประชาสัมพันธืให้เข้ารับการ

ตรวจ โดยจัดกิจกรรมกลุ่มเพื่อนช่วยเพื่อน โดยให้เพื่อนผู้ติดเชื้อที่มีประสบการณ์ในการตรวจ Pap Smear และยินยอมเข้าร่วมกิจกรรมได้เล่าประสบการณ์การตรวจเพื่อกระตุ้นให้หญิงที่ติดเชื้อเอชไอวีเกิดความตระหนัก และเห็นถึงประโยชน์ของการตรวจ ในการตรวจ Pap Smear

4)  ปรับรูปแบบการบริการในคลินิกวันฟ้าใหม่จากที่ตรวจPap  Smear  ในวันรับยามาเป็นตรวจใน

วันที่มีการเจาะ Viral Loadเมื่อผู้ป่วยมารับบริการที่คลินิกวันฟ้าใหม่ในวันเจาะ Viral Load เจ้าหน้าที่และแกนนำผู้ติดเชื้อตรวจสอบประวัติว่าได้รับการตรวจหรือยัง ถ้ายังเจ้าหน้าที่และแกนนำอธิบายเหตุผล ซักประวัตืคัดกรอง และส่งตรวจทุกราย

5)  ลงข้อมูลทุกครั้งสำหรับผู้ที่ได้รับการตรวจแล้วโดยลงไว้ในสมุดประจำตัวของผู้ป่วยแต่ละรายและ

โปรแกรม HosXP

          6) มีการประสานกับผู้ป่วยที่ผลการตรวจผิดปกติให้มารับการรักษา/หนังสือส่งตัวไปรับการรักษาต่อที่โรงพยาบาลแพร่ทุกรายโดยการแจ้งทางโทรศัพท์

          7) ถ้าผู้ป่วยที่เคยรับการตรวจที่สถานีอนามัย คลินิก หรือโรงพยาบาลเอกชนแล้วให้นำผลมาให้ดู และแจ้งเจ้าหน้าที่ทุกครั้งว่าได้รับการตรวจแล้ว จะได้ลงข้อมูลในสมุดประจำตัวผู้ป่วยให้ครบถ้วน

          8) หากผู้ที่ยังไม่พร้อมกับการตรวจในวันที่มาคลินิกจะมีการเขียนในใบนัดให้มาตรวจในนัดครั้งต่อไปทุกรายและบันทึกการนัดหมายในโปรแกรม HosXP

          9) สำหรับผู้ป่วยที่ได้รับการส่งต่อไปรักษาที่โรงพยาบาลแพร่เจ้าหน้าที่มีการติดตามผลการรักษาทุกราย

10)   จัดทำทะเบียนรายชื่อสตรีที่ติดเชื้อเอช ไอ วี ทั้งหมด

 

9.การวัดผลและผลของการเปลี่ยนแปลง

9.1 การเปลี่ยนแปลงระบบบริการที่นำมาปฏิบัติหลังพัฒนามีระบบนัดและเตือนการตรวจในโปรแกรม HosXP และสมุดประจำตัวผู้ติดเชื้อเอชไอวี/ผู้ป่วยเอดส์

9.2 มีทะเบียนรายชื่อสตรีที่ติดเชื้อเอช ไอ วี/เอดส์ที่ได้รับการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก

            9.3 ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด

 

 

ตัวชี้วัด

ผลการดำเนินงานหลังการพัฒนา

ปี 2553

ปี 2554

ปี 2555

1.อัตราความครอบคลุมการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกในกลุ่มหญิงติดเชื้อเอไอวี ร้อยละ 70

-จำนวนหญิงติดเชื้อเอชไอวี ได้รับการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกมีผลการตรวจผิดปกติ(ราย)

2.ร้อยละของหญิงติดเชื้อเอชไอวีที่มีผลการตรวจผิดปกติ ได้รับการดูแลรักษา/ส่งต่อ ร้อยละ 100

93.75

 

0

 

0

30.6

 

1

 

100

 

85.0

 

2

 

100

 

10. โอกาสพัฒนา หรือข้อเสนอแนะในการพัฒนาต่อไป :

10.1.การวิเคราะห์ข้อมูลมีความสำคัญอย่างยิ่งในระบบการทำงาน เพราะทำให้เห็นถึงขนาดและความรุนแรงของปัญหานำไปสู่การพัฒนาต่อ

10.2.การให้ข้อมูลความรู้เรื่องโรคและสร้างความตระหนักในการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก ทำให้ผู้ป่วยคลายความวิตกกังวล ส่งผลให้เกิดความร่วมมือที่ดีในการตรวจ เพื่อดูแลสุขภาพที่ดีในอนาคต

 

11.ปัจจัยแห่งความสำเร็จ

11.1 การทำงานเป็นทีม ที่มีส่วนร่วมตั้งแต่ร่วมคิด  ร่วมวางแผน  ร่วมทำและร่วมกันประเมินผล  ทีมจะมีความเข็มแข็งและสามารถพัฒนาคุณภาพบริการได้อย่างต่อเนื่อง

11.2  Clinical  Tracer เป็นเครื่องมือหนึ่งในการค้นหาสิ่งดีๆที่มีอยู่ในระบบบริการ  ช่วยพัฒนางานประจำให้มีคุณภาพ  โดยการทบทวน  ตรวจสอบ  กระบวนการดูแลผู้ป่วย กระบวนการพัฒนาคุณภาพและองค์ประกอบต่างๆได้อย่างเป็นระบบ

 

>>>คลิ๊กที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดทั้งหมด<<<เข้าชม : 2433


ความรู้วิชาการ HRD การประชุม-อบรม-สัมมนา ของบุคลากร 5 อันดับล่าสุด

      คู่มือการใช้ภาษาไทย-อังกฤษ-พม่า-เขมร สำหรับบุคลากรสาธารณสุข 21 / มี.ค. / 2562
      นโยบายบริหารและพัฒนาบุคลากรโรงพยาบาลลอง 1 / มี.ค. / 2562
      นโยบาย HR ประกาศโรงพยาบาลลอง 20 / มี.ค. / 2561
      ดาวน์โหลดเอกสาร จาก HR 4 / มี.ค. / 2561
      เรื่องเล่า : การดูแลผู้ป่วยรถเข็นนั่ง รถเข็นนอนงานผู้ป่วยนอก 24 / ก.ย. / 2555


Home     About us     News     Calendar     Webboard     Knowledge    Admin
โรงพยาบาลลอง 156 หมู่ 6 ต.ห้วยอ้อ อ.ลอง จ.แพร่ 54150
Tel. 0-05458-1479 , 0-5458-1661 Fax. 0-5458-1479 ต่อ 1041 ivr sesli yanit
ผู้จัดทำ : ทีมเทคโนโลยีสารสนเทศ

Powered by maxsite
Webmaster : layoke2003@hotmail.com