[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by MAXSITE 1.10
[หน่วยงานด้านสาธารณสุข]
+
- กระทรวงสาธารณสุข
- สนง.ประกันสุขภาพฯ
- กรมควบคุมโรค
- สสส.
- สมาคมหมออนามัย
- สภาการพยาบาล
- กรมการแพทย์
- กรมสุขภาพจิต
- องค์การเภสัชกรรม
- กรมอนามัย
- กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
 
 
[หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง]
+
- ศูนย์กลางการจัดการความรู้
- กรมสรรพากร
- สำนักงาน กพ.
 
 
[มุมแห่งการเรียนรู้]
+
- ความรู้คอมฯby Bcoms.net
- Tip การใช้งาน Computer
- ศูนย์ความรู้คอมพิวเตอร์
- เกี่ยวกับ ไวรัส
- ข่าวไอที และ ทิป by ARiP
 
 


  

ITA
ไตรมาส2 / EB25-26

อังคาร ที่ 3 เดือน มีนาคม พ.ศ.2563
ไตรมาส2 / EB25-26

EB25
ลำดับ เรื่อง เอกสาร
1 EB25.ข้อ1 บันทึกข้อความลงนามคำสั่ง/ข้อสั่งการ/ประกาศ Download
2 EB25.ข้อ2 (2.1,2.2,2.3) กรอบแนวทางการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตามคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน Download
3 EB25.ข้อ3 หลักฐานการประชุมชี้แจง สื่อสาร ทำความเข้าใจให้ทราบทั่วทั้งองค์กร Download
4 EB25.ข้อ4 หลักฐานหนังสือแจ้งเวียน Download
5 EB25.ข้อ5 บันทึกข้อความรับทราบผลการกำกับติดตาม และรายงานผลการดำเนินงานตามกรอบแนวทางการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตามคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน Download
6 EB25. ข้อ6 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน หรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น Download
7 EB25.ข้อ6 Print Screen Download
8 EB25.ข้อ7 Link แสดงหลักฐานจากเว็บไซต์ของหน่วยงาน หรือที่สื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่นในระบบMITAS Download

EB26
ลำดับ เรื่อง เอกสาร
1 EB26.ข้อ1 (1.1,1.2,1.3)เนื้อหาที่แสดงถึงประเภทงานบริการซึ่งเป็นกระบวนการอำนวยความสะดวก หรือการให้บริการประชาชน Download
2 EB26.ข้อ2 ภาพถ่ายประกอบ Download
3 EB26.ข้อ3 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน Download
4 EB26. ข้อ3 Print Screen Download
5 EB26.ข้อ4 Link แสดงหลักฐานจากเว็บไซต์ของหน่วยงาน หรือที่สื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่นในระบบMITAS Download


เข้าชม : 183


ITA 5 อันดับล่าสุด

      ไตรมาส2 / EB25-26 3 / มี.ค. / 2563
      ไตรมาส2 / EB23-24 3 / มี.ค. / 2563
      ไตรมาส2 / EB20-22 3 / มี.ค. / 2563
      ไตรมาส2 / EB18-19 3 / มี.ค. / 2563
      ไตรมาส2 / EB17 3 / มี.ค. / 2563


Home     About us     News     Calendar     Webboard     Knowledge    Admin
โรงพยาบาลลอง 156 หมู่ 6 ต.ห้วยอ้อ อ.ลอง จ.แพร่ 54150
Tel. 0-05458-1479 , 0-5458-1661 Fax. 0-5458-1479 ต่อ 1041 ivr sesli yanit
ผู้จัดทำ : ทีมเทคโนโลยีสารสนเทศ

Powered by maxsite
Webmaster : layoke2003@hotmail.com