[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by MAXSITE 1.10
[หน่วยงานด้านสาธารณสุข]
+
- กระทรวงสาธารณสุข
- สนง.ประกันสุขภาพฯ
- กรมควบคุมโรค
- สสส.
- สมาคมหมออนามัย
- สภาการพยาบาล
- กรมการแพทย์
- กรมสุขภาพจิต
- องค์การเภสัชกรรม
- กรมอนามัย
- กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
 
 
[หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง]
+
- ศูนย์กลางการจัดการความรู้
- กรมสรรพากร
- สำนักงาน กพ.
 
 
[มุมแห่งการเรียนรู้]
+
- ความรู้คอมฯby Bcoms.net
- Tip การใช้งาน Computer
- ศูนย์ความรู้คอมพิวเตอร์
- เกี่ยวกับ ไวรัส
- ข่าวไอที และ ทิป by ARiP
 
 


  

  

20 / มี.ค. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
แบบรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง งานพัสดุบริหาร
แบบรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง งานพัสดุบริหาร ประจำเดือนมกราคม,กุมภาพันธ์,มีนาคม
12 / มี.ค. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ตารางราคากลาง-จ้างเหมาปรับปรุงลานจอดรถ-61
ตารางราคากลาง-จ้างเหมาปรับปรุงลานจอดรถ-61
7 / มี.ค. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ตารางราคากลาง-เครื่องปรับอากาศ
ตารางราคากลาง-เครื่องปรับอากาศ
15 / ก.พ. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ตารางราคากลาง จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์(ชันสูตร)
ตารางราคากลาง จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์(ชันสูตร)
15 / ก.พ. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ งานทันตกรรม
แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ งานทันตกรรม
2 / ก.พ. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ตารางราคากลางจ้างเหมาปรับปรุงระบบดูดอากาศ
ตารางราคากลางจ้างเหมาปรับปรุงระบบดูดอากาศ
30 / ม.ค. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ตารางราคากลาง จัดซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว
ตารางราคากลาง จัดซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว
8 / ม.ค. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ (ชันสูตร)
จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ (ชันสูตร)
5 / ม.ค. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ตารางราคากลางจัดซื้อยูนิตทำฟัน
ตารางราคากลางจัดซื้อยูนิตทำฟัน
5 / ม.ค. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ตารางราคากลาง เครื่องบริหารข้อเข่าและสะโพกแบบต่อเนื่อง
ตารางราคากลาง เครื่องบริหารข้อเข่าและสะโพกแบบต่อเนื่อง
4 / ม.ค. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ตารางราคากลางจัดซื้อคอมพิวเตอร์แม่ข่าย
ตารางราคากลางจัดซื้อคอมพิวเตอร์แม่ข่าย
29 / ธ.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
รายงานผลการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณพ.ศ.2560
รายงานผลการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณพ.ศ.2560
26 / ธ.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศโรงพยาบาลลองว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงาน ในการตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานถึงความเกี่ยวข้องกับผู้เสนองานในการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561
ประกาศโรงพยาบาลลองว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงาน ในการตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานถึงความเกี่ยวข้องกับผู้เสนองานในการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561
26 / ธ.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง งานพัสดุ กลุ่มงานบริหารทั่วไป
แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง งานพัสดุ กลุ่มงานบริหารทั่วไป
25 / ธ.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง
25 / ธ.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
แบบสรุปผลการรดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง งานบริหารเวชภัณฑ์ กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค
แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม,พฤศจิกายน,ธันวาคม พ.ศ.2560 งานบริหารเวชภัณฑ์ กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค
25 / ธ.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
เผยแพร่การจัดซื้อวัสดุทันตกรรมเดือนธันวาคม 2560
เผยแพร่การจัดซื้อวัสดุทันตกรรมเดือนธันวาคม 2560
21 / ธ.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
20 / ธ.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศการแสดงเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน
ประกาศการแสดงเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน
20 / ธ.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
แผนงบค่าเสื่อม 70% คปสอ.ลอง ประจำปีงบประมาณ 2561
แผนงบค่าเสื่อม 70% คปสอ.ลอง ประจำปีงบประมาณ 2561

กำลังแสดงหน้าที่ <- 4/16 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>


Home     About us     News     Calendar     Webboard     Knowledge    Admin
โรงพยาบาลลอง 156 หมู่ 6 ต.ห้วยอ้อ อ.ลอง จ.แพร่ 54150
Tel. 0-05458-1479 , 0-5458-1661 Fax. 0-5458-1479 ต่อ 1041 ivr sesli yanit
ผู้จัดทำ : ทีมเทคโนโลยีสารสนเทศ

Powered by maxsite
Webmaster : layoke2003@hotmail.com