[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by MAXSITE 1.10
[หน่วยงานด้านสาธารณสุข]
+
- กระทรวงสาธารณสุข
- สนง.ประกันสุขภาพฯ
- กรมควบคุมโรค
- สสส.
- สมาคมหมออนามัย
- สภาการพยาบาล
- กรมการแพทย์
- กรมสุขภาพจิต
- องค์การเภสัชกรรม
- กรมอนามัย
- กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
 
 
[หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง]
+
- ศูนย์กลางการจัดการความรู้
- กรมสรรพากร
- สำนักงาน กพ.
 
 
[มุมแห่งการเรียนรู้]
+
- ความรู้คอมฯby Bcoms.net
- Tip การใช้งาน Computer
- ศูนย์ความรู้คอมพิวเตอร์
- เกี่ยวกับ ไวรัส
- ข่าวไอที และ ทิป by ARiP
 
 


  

ข่าวประชาสัมพันธ์ภายใน
ขอเชิญชวนส่งผลงานวิชาการ ลองวิชการครั้งที่ 1 ปีงบประมาณ 2559

พฤหัสบดี ที่ 11 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2559


ข้อกำหนด ประเด็นและวิธีการส่งผลงานลองวิชาการ ครั้งที่ 1 ปีงบประมาณ 2559
ข้อกำหนดการส่งผลงาน
1. ผู้ที่ส่งผลงานต้องเป็นเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลลอง และส่งผลงานได้ที่ hrlonghospital@gmail.com
2. ปิดรับบทความวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2559
3. สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ คุณณัฐธิกา งานประชาสัมพันธ์ เบอร์ติดต่อภายใน 1002 หรือ ภญ.อรวรรณกาศสมบูรณ์เบอร์ติดต่อภายใน 1031
4. ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ เวปไซต์โรงพยาบาลลอง www.longhosp.com
 รูปแบบการเขียน
1. ผลงานวิชาการที่นำเสนอต้องจัดพิมพ์ด้วยโปรแกรม Word เท่านั้น โดยใช้ TH SaranbunPSKขนาด 16 เป็นอักษรและขนาดในการจัดพิมพ์ ระยะของซ้าย ขวา บนและล่าง เท่ากับ 1 นิ้ว
2. ให้ระบุชื่อ-นามสกุล ประเภทของผลงานที่ส่ง และการติดต่อได้แก่ หมายเลขโทรศัพท์ และ E-mail ไว้ท้ายของผลงานวิชาการที่นำเสนอ ประเด็นของงานเขียน

1. โครงร่างวิจัย

(1) ชื่อเรื่อง
 (2) ความสำคัญและที่มาของปัญหาการวิจัย
 (3) วัตถุประสงค์ของการวิจัย
(4) คำถามของการวิจัย
(5) ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
(6) สมมติฐาน* และกรอบแนวความคิดในการวิจัย*
 (7) ขอบเขตของการวิจัย
(8) การให้คำนิยามเชิงปฏิบัติที่จะใช้ในการวิจัย*
(9) ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการวิจัย
(10) ระเบียบวิธีวิจัย
 (11) ระยะเวลาในการดำเนินงาน
 (12) งบประมาณค่าใช้จ่ายในการวิจัย
(13) บรรณานุกรม
(14) ภาคผนวก*
 (15) ประวัติของผู้ดำเนินการวิจัย
 *ไม่จำเป็นต้องมีทุกโครงการ

2.เรื่องเล่าเร้าพลัง (ความยาวไม่เกิน 3 หน้ากระดาษเอ 4)
 (1) จุดเริ่มต้น/แรงบันดาลใจ
 (2) กิจกรรมที่ทำ
(3) ความรู้/บทเรียนที่ได้จากกิจกรรมนั้น

 3. CQI
 (1) เป้าหมาย:ระบุเป้าหมายของโครงการ โดยมี Format ดังนี้ เพื่อเพิ่ม/ลด......(อะไร/เท่าไร)...ภายในเวลา....(อาจระบุพื้นที่ด้วย)
 (2) ปัญหาและสาเหตุโดยย่อ:ระบุว่าปัญหาที่ต้องการแก้ไขคืออะไร มีผลกระทบต่องานหรือการดูแลผู้ป่วยอย่างไร เกิดขึ้นที่ไหน เกี่ยวข้องกับใครบ้าง มีสาเหตุสำคัญจากอะไร
(3) กิจกรรมการพัฒนา:ระบุกิจกรรมการพัฒนาหรือการเปลี่ยนแปลงแต่ละประเด็นที่นำมาทดลองในโครงการ ให้รายละเอียดที่เพียงพอเพื่อให้ผู้อ่านเข้าใจว่าทีมได้ทำอะไรไปบ้าง
 (4) การวัดผลและผลการเปลี่ยนแปลง:มีการวัดผลของการเปลี่ยนแปลงที่วางแผนไว้อย่างไร ผลของการเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างไร การเปลี่ยนแปลงนี้ช่วยแก้ปัญหาที่เป็นจุดเริ่มต้นได้เพียงใด ก่อให้เกิดผลต่อการดูแลผู้ป่วยที่ดีขึ้นอย่างไร มีปัญหาอะไรเกิดขึ้นในระหว่างการเปลี่ยนแปลงหรือเป็นผลจากการเปลี่ยนแปลง ถ้าเป็นไปได้ให้แสดงกราฟผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น
(5) โอกาสพัฒนา หรือข้อเสนอแนะในการพัฒนาต่อไป:ใช้ข้อมูลที่ชัดเจน เพียงพอที่จะทำให้ผู้อ่านเข้าใจว่าควรทำอะไร ทำไมสิ่งนั้นจึงมีความสำคัญ สิ่งที่คาดหวังว่าจะทำในครั้งหน้า ที่แตกต่างไปจากเดิม
 (6) ปัจจัยแห่งความสำเร็จ :ระบุสิ่งสำคัญที่ทำให้งานชิ้นนี้บรรลุผลสำเร็จ

4. นวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ (ความยาวไม่เกิน 3 หน้ากะดาษเอ 4)
ประกอบด้วยหัวข้อดังต่อไปนี้
 (1) บทนำ (หลักการและเหตุผล)
 (2) วัตถุประสงค์ของนวตกรรม
(3) วิธีการพัฒนาสิ่งประดิษฐ์
 (4) ผลที่เกิดขึ้น
(5) ตัวอย่างรูปแบบการใช้งาน
 (6) เอกสารอ้างอิง

5. R2R/ miniresearch/Research
(1) บทนำ/วัตถุประสงค์:กล่าวถึงความสำคัญของปัญหาวิจัย วัตถุประสงค์การศึกษา/วิจัย อย่างรัดกุมและได้ใจความ
 (2) วิธีการศึกษา: อธิบายรูปแบบการศึกษา (Research design) การกำหนดตัวอย่าง และวิธีการคัดเลือกกลุ่มตัวอย่าง วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล/สถิติที่ใช้
(3) ผลการศึกษา: อธิบายผลการศึกษาที่สำคัญ สอดคล้องกับวิธีการศึกษา
(4) สรุปและข้อเสนอแนะ: สรุปสาระสำคัญของผลการศึกษา และข้อเสนอแนะอย่างสั้น รัดกุม ชัดเจน


เข้าชม : 11769


ข่าวประชาสัมพันธ์ภายใน 5 อันดับล่าสุด

      ขอเชิญชวนส่งผลงานวิชาการ ลองวิชการครั้งที่ 1 ปีงบประมาณ 2559 11 / ก.พ. / 2559
      ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 20 / ต.ค. / 2558
      นโยบายโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ด้านโภชนาการ (เอกสารประกอบการสั่งอาหารว่างในการประชุม) 3 / ก.ค. / 2555
      เชิญส่งรูปภาพกิจกรรมเก่าๆของโรงพยาบาล 23 / มี.ค. / 2553
      นโยบายและวิธีปฏิบัติของทีม IM 7 / ต.ค. / 2552
ชื่อ/Email :
ใส่รหัสที่ท่านเห็นลงในช่องนี้
ไอคอน : ย่อหน้า จัดซ้าย จัดกลาง จัดขวา ตัวหนา ตัวเอียง เส้นใต้ ตัวยก ตัวห้อย ตัวหนังสือเรืองแสง ตัวหนังสือมีเงา สีแดง สีเขียว สีน้ำเงิน สีส้ม สีชมพู สีเทา
อ้างอิงคำพูด เพิ่มเพลง เพิ่มวีดีโอคลิป เพิ่มรูปภาพ เพิ่มไฟล์ Flash เพิ่มลิงก์ เพิ่มอีเมล์
ความคิดเห็น :


กรุณาใช้คำพูดที่สุภาพ และอย่าใช้คำพูดที่พาดพิงถึงบุคคลอื่นให้เสียหาย ขอขอบคุณที่ให้ความร่วมมือ


ข้อความที่ท่านได้อ่าน เกิดจากการเขียนโดยสาธารณชน และส่งขึ้นมาแบบอัตโนมัติ เจ้าของระบบไม่รับผิดชอบต่อข้อความใดๆทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือ ชื่อผู้เขียนที่ได้เห็นคือชื่อจริง ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และถ้าท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม กรุณาแจ้งที่ layoke2003@hotmail.com เพื่อให้ผู้ควบคุมระบบทราบและทำการลบข้อความนั้น ออกจากระบบต่อไป

Home     About us     News     Calendar     Webboard     Knowledge    Admin
โรงพยาบาลลอง 156 หมู่ 6 ต.ห้วยอ้อ อ.ลอง จ.แพร่ 54150
Tel. 0-05458-1479 , 0-5458-1661 Fax. 0-5458-1479 ต่อ 1041 ivr sesli yanit
ผู้จัดทำ : ทีมเทคโนโลยีสารสนเทศ

Powered by maxsite
Webmaster : layoke2003@hotmail.com