[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by MAXSITE 1.10
[หน่วยงานด้านสาธารณสุข]
+
- กระทรวงสาธารณสุข
- สนง.ประกันสุขภาพฯ
- กรมควบคุมโรค
- สสส.
- สมาคมหมออนามัย
- สภาการพยาบาล
- กรมการแพทย์
- กรมสุขภาพจิต
- องค์การเภสัชกรรม
- กรมอนามัย
- กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
 
 
[หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง]
+
- ศูนย์กลางการจัดการความรู้
- กรมสรรพากร
- สำนักงาน กพ.
 
 
[มุมแห่งการเรียนรู้]
+
- ความรู้คอมฯby Bcoms.net
- Tip การใช้งาน Computer
- ศูนย์ความรู้คอมพิวเตอร์
- เกี่ยวกับ ไวรัส
- ข่าวไอที และ ทิป by ARiP
 
 


  

  

14 / มี.ค. / 2565 : ITA
MOIT 11
หน่วยงานมีการตอบสนองต้อเรื่องร้องเรียน และข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียน
14 / มี.ค. / 2565 : ITA
MOIT 9
หน่วยงานมีการอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานเกี่ยวกับการเสริมสร้างและพัฒนาทางด้านจริยธรรม
14 / มี.ค. / 2565 : ITA
MOIT 8
หน่วยงานมีการรายงานการประเมินและเกรายวกับกรประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคคลในหน่วยงาน
14 / มี.ค. / 2565 : ITA
MOIT7
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาบุคลากร
11 / มี.ค. / 2565 : ITA
MOIT6
ผู้บริหารแสดงนโยบายการบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
22 / ก.พ. / 2565 : อื่นๆ
งานประกันสุขภาพ และเวชระเบียน
งานประกันสุขภาพ และเวชระเบียน
2 / ก.พ. / 2565 : สาระน่ารู้จากแพทย์แผนไทย
ประชาสัมพันธ์กัญชา + กัญชารู้ก่อนใช้
คลินิกกัญชาทางการแพทย์ รพ.ลอง ตำรับยาแผนไทยทีมีกัญชาปรุงผสมอยู่ + กัญชารู้ก่อนใช้
13 / ม.ค. / 2565 : สาระน่ารู้จากแพทย์แผนไทย
สมุนไพรแนะนำในสถานการณ์โควิด 19
สมุนไพรแนะนำในสถานการณ์โควิด 19
12 / ม.ค. / 2565 : ITA
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน หรือการปฏิบัติงานของหน่วยงาน
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน หรือการปฏิบัติงานของหน่วยงาน
5 / ม.ค. / 2565 : อื่นๆ
โครงสร้างหน่วยงาน
โครงสร้างหน่วยงาน
5 / ม.ค. / 2565 : ITA
MOIT 5 ITA65
MOIT 5 หน่วยงานมีการสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุรายเดือนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
5 / ม.ค. / 2565 : ITA
MOIT 4 ITA65
MOIT 4 หน่วยงานวางระบบเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
5 / ม.ค. / 2565 : ITA
MOIT 3 ITA65
MOIT 3 หน่วยงานมีรายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
5 / ม.ค. / 2565 : ITA
MOIT 2 ITA65
MOIT 2 หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน
5 / ม.ค. / 2565 : ITA
MOIT 1 ITA65
MOIT 1 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ และวางระบบการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
1 / ธ.ค. / 2564 : สาระน่ารู้จากแพทย์แผนไทย
กระท่อม (Kratom)
กระท่อม (Kratom)
5 / พ.ย. / 2564 : ITA
ITA2565
ITA2565 เอกสาร
5 / พ.ย. / 2564 : ITA
ITA2565
ITA2565 ไตรมาส4
5 / พ.ย. / 2564 : ITA
ITA2565
ITA2565 ไตรมาส3
5 / พ.ย. / 2564 : ITA
ITA2565
ITA2565 ไตรมาส2

กำลังแสดงหน้าที่ <- 2/32 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>


Home     About us     News     Calendar     Webboard     Knowledge    Admin
โรงพยาบาลลอง 156 หมู่ 6 ต.ห้วยอ้อ อ.ลอง จ.แพร่ 54150
Tel. 0-05458-1479 , 0-5458-1661 Fax. 0-5458-1479 ต่อ 1041 ivr sesli yanit
ผู้จัดทำ : ทีมเทคโนโลยีสารสนเทศ

Powered by maxsite
Webmaster : layoke2003@hotmail.com