[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by MAXSITE 1.10
[หน่วยงานด้านสาธารณสุข]
+
- กระทรวงสาธารณสุข
- สนง.ประกันสุขภาพฯ
- กรมควบคุมโรค
- สสส.
- สมาคมหมออนามัย
- สภาการพยาบาล
- กรมการแพทย์
- กรมสุขภาพจิต
- องค์การเภสัชกรรม
- กรมอนามัย
- กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
 
 
[หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง]
+
- ศูนย์กลางการจัดการความรู้
- กรมสรรพากร
- สำนักงาน กพ.
 
 
[มุมแห่งการเรียนรู้]
+
- ความรู้คอมฯby Bcoms.net
- Tip การใช้งาน Computer
- ศูนย์ความรู้คอมพิวเตอร์
- เกี่ยวกับ ไวรัส
- ข่าวไอที และ ทิป by ARiP
 
 


  

ITA
ไตรมาส2 / EB 10-12

จันทร์ ที่ 2 เดือน มีนาคม พ.ศ.2563ไตรมาส2 / EB 10-12

EB10
ลำดับ เรื่อง เอกสาร
1

EB10.ข้อ1 บันทึกข้อความขออนุมัติแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณพ.ศ.2563ของหน่วยงานและปรากฏการขออนุญาตเผยแพร่บนเว็บไซต์

Download

2

EB10 ข้อ2 แผนปฏิบัติราชการประจำประจำปีงบประมาณพ.ศ.2563ของหน่วยงานประกอบด้วย แผนงาน/โครงการ/งบประมาณ/ระยะเวลาดำเนินการ

Download

3

EB10ข้อ3. Linkแสดงหลักฐานจากเว็บไซต์ของหน่วยงานหรือที่สื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่นในระบบ MITAS

Download


EB11
ลำดับ เรื่อง เอกสาร
1

EB11.ข้อ1.บันทึกข้อความรับทราบรายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณพ.ศ.2562ของหน่วยงานและปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

Download

2

EB11.ข้อ2รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณพ.ศ.2562 ของหน่วยงาน(ที่ผ่านมา)

Download

3

EB11.ข้อ3.Link แสดงหลักฐานจากเว็บไซต์ของหน่วยงาน หรือที่สื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่นในระบบMITAS

Download


EB12
ลำดับ เรื่อง เอกสาร
1

EB12.ข้อ1.บันทึกข้อความรับทราบการกำกับติดตามผลการดำเนินงานตามที่ระบุในแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณพ.ศ.2563และปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์หน่วยงานตัดยอด29ก.พ.63

Download
2

EB12.ข้อ3 Link แสดงหลักฐานจากเว็บไซต์หน่วยงาน หรือที่สื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่นในระบบMITAS

Download
เข้าชม : 65


ITA 5 อันดับล่าสุด

      ไตรมาส2 / EB25-26 3 / มี.ค. / 2563
      ไตรมาส2 / EB23-24 3 / มี.ค. / 2563
      ไตรมาส2 / EB20-22 3 / มี.ค. / 2563
      ไตรมาส2 / EB18-19 3 / มี.ค. / 2563
      ไตรมาส2 / EB17 3 / มี.ค. / 2563


Home     About us     News     Calendar     Webboard     Knowledge    Admin
โรงพยาบาลลอง 156 หมู่ 6 ต.ห้วยอ้อ อ.ลอง จ.แพร่ 54150
Tel. 0-05458-1479 , 0-5458-1661 Fax. 0-5458-1479 ต่อ 1041 ivr sesli yanit
ผู้จัดทำ : ทีมเทคโนโลยีสารสนเทศ

Powered by maxsite
Webmaster : layoke2003@hotmail.com